Profilering: Schoolgebouw en Omgeving

School en schoolomgeving zijn een representatie van het gewenste schoolprofiel. Daarnaast speelt de fysieke schoolomgeving een belangrijke rol in de beleving en het welbevinden van kinderen. Kleur, licht, ordening, veiligheid, groen e.d. zijn van invloed op gedrag, communicatie en leerprestaties.

De ervaring leert dat al met beperkte middelen veel bereikt kan worden. In samenwerking Nynke Jelles (BNSP) biedt Scholen met Succes een modulair traject aan om het gebouw en de directe omgeving van uw school en uw (gewenste) schoolprofiel in overeenstemming te brengen.

Praktijkvoorbeeld op BS De Graankorrel

Basisschool de Graankorrel wilde de uitstraling en eerste indruk van de school en schoolomgeving verbeteren. Met kleine ingrepen en beperkte middelen zijn grote stappen gemaakt en zijn de gebruikers op een andere manier gaan kijken naar het gebouw.

Lees verder:

File pdf Praktijkvoorbeeld Schoolprofilering in Schoolgebouwen

Met onderstaande modules worden scholen geholpen bij het bepalen en vormgeven van het schoolprofiel. De beleving van kinderen, ouders en docenten, staat daarbij centraal.

Module 1: Visitatie van het gebouw

– onderzoek en analyse:

 • Kennismaking met school (directie) en haar motivatie
 • Locatie bezoek en opname
  • Scan van gebouw/locatie en omgeving
  • Benoemen van de specifieke kenmerken van gebouw en omgeving
 • Huidige situatie van het gebouw en omgeving in beeld brengen
  • Analyse per type ruimte (lokalen, gangen, overige ruimtes, schoolplein)
 • Bevindingen: presentatie aan bestuur, directie en team
  • Positieve en negatieve kenmerken
  • Beoordeling van de algehele inrichting en uitstraling
  • Biedt het gebouw aanknopingspunten voor het schoolprofiel?

File pdfVoorbeeld Verslaglegging Module 1.

Module 2: Verbeterpunten vaststellen

– schoolprofiel en strategie:

 • Gewenst profiel is uitgangspunt voor aanpassingen gebouw en omgeving
  • Versterken van zowel profiel als architectuur/kenmerken gebouw
  • Hoe zal het kind zich zijn school herinneren
 • Advies voor verbetering: presentatie aan bestuur, directie en team
  • Advies aan de hand van 10 speerpunten: Eerste indruk, ordening & zonering, kleurgebruik, licht & transparantie, eenheid in meubilair, netheid, groen, schoolplein & buitenruimtes, gezondheid & akoestiek, externe partners.
  • Toelichting in woord en beeld
  • Nadruk op direct uit te voeren verbeteringen en beperkte middelen
  • Suggesties voor mogelijke grotere aanpassingen
  • Advies voor plan van aanpak korte en lange termijn
  • Afrondend rapport

File pdf Voorbeeld Verslaglegging Module 2.

Module 3: Realisatie

– concretisering profilering:

 • Assistentie bij opstellen programma van eisen. “een goed begin is het halve werk”
 • Opstellen van de vraagstelling om een goede opdrachtgever te zijn
 • PvE als sturend toetsingskader
 • Advisering betreffende budgettering
 • Begeleiding bij aanvragen subsidies
 • Inventarisatie benodigde vergunningen en randvoorwaarden vanuit overheid
 • Begeleiding planvorming en uitvoering
 • Toetsing resultaat aan programma van eisen

Module 4: Continuïteit

– borging uitgangspunten:

 • Opstellen lange termijn visie op gebouw, interieuraspecten en omgeving
  • Checklist voor gebruikers
 • Vaststellen fasering en prioriteiten
  • Assistentie bij opstellen onderhoudscontracten
  • Assistentie bij keuze meubilair type en leverancier

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden voor uw school, neem dan contact met ons op:

Contact

Externe bronnen: