Scholen dicht, kinderen thuis

Nu de basisscholen, in verband met de coronacrisis, dicht zijn en thuiswerk stimuleren is voor veel gezinnen de thuissituatie anders dan voorheen. Het ouderpanel van Scholen met Succes (met ongeveer 3000 ouders) zal de komende weken haar ervaringen delen met betrekking tot: de sfeer in het gezin, de indeling van de dag het onderwijs aan […]

Leraren blij met hun baan

De schoonheid van het vak In de Nationale Onderwijs Week, dit jaar onder de titel ‘De schoonheid van het vak’, wordt  ieder jaar aandacht besteed aan de kracht en pracht van het onderwijs. Al enkele jaren is er in het onderwijs een beweging voelbaar én zichtbaar van scholen die hun onderwijs kritisch onder de loep […]

Meisjes gaan vaker met plezier naar school

Meer dan de helft van de meisjes (53,2%) geeft aan met plezier naar school te gaan. Bij de jongens is dat ruim 10% minder (namelijk 41,6%). Ouders zien dat veel positiever. Ruim 95% geeft aan dat volgens hen hun kind met plezier naar school gaat. Ook hier zijn ouders van meisjes iets positiever dan ouders […]

Gezonde leerlingen presteren beter

Het aantal scholen met het vignet Gezonde School steeg in 2017 van 807 naar 876. Om een vignet te krijgen, moet een school aan bepaalde criteria voldoen. Op minimaal één thema moet structureel aan gezondheid gewerkt worden. Het populairst zijn de thema’s ‘bewegen en sport’, ‘welbevinden’ en ‘voeding’. De afgelopen 10 jaar hebben maar liefst […]

Resultaten Tevredenheidspeilingen

De (on)tevredenheid in schooljaar 2016-2017

Het schooljaar zit er alweer bijna op, tijd voor een terugblik! Waarover waren ouders, leerlingen en personeelsleden tevreden en waarover niet? Wij verzamelde de gegevens van ruim 40.000 ouders en leerlingen en 8.000 personeelsleden. Per doelgroep levert dit de volgende top 5 van plus- en verbeterpunten op:    

Ouders 2015

Ruim 80% van de ouders staat achter de staking van leerkrachten PO

Uit onderzoek onder de leden van het ouderpanel van Scholen met Succes blijkt dat ruim 80% van de ouders achter de staking van de leerkrachten staat. 67% zou ook een volgende (langere) staking steunen. Scholen met Succes Ouderpanel Op maandag 26 en dinsdag 27 juni hebben de leden van het Scholen met Succes ouderpanel vragen […]

Hoge werkdruk en veel burn-outklachten onder leerkrachten

Werkdrukbeleving en burn-outklachten Bijna de helft van de leerkrachten in het primair onderwijs is ontevreden over de werkdruk, zo blijkt uit de peilingen van Scholen met Succes. Ongeveer een kwart van de leerkrachten heeft burn-outklachten zo blijkt uit CBS/TNO onderzoek. Burn-outklachten In een artikel uit de Volkskrant van 23 mei j.l. wordt via secundaire analyse […]

papier-versus-online

Ouderpeiling: digitaal (65%) versus papier (35%)

Online peilen is inmiddels de norm. Onze personeelspeiling gaat voor nagenoeg 100% online en ook de leerlingpeiling wordt meestal digitaal afgenomen (85%). 10 jaar geleden ging de Oudertevredenheidspeiling voor alle scholen op papier de deur uit. Inmiddels verloopt zo’n 65% van de peilingen onder ouders digitaal. In 2015 zagen we een opleving van de wens […]

Ouderpeiling: digitaal (65%) versus papier (35%)

Online peilen is inmiddels de norm. Onze personeelspeiling gaat voor nagenoeg 100% online en ook de leerlingpeiling wordt meestal digitaal afgenomen (85%). 10 jaar geleden ging de Oudertevredenheidspeiling voor alle scholen op papier de deur uit. Inmiddels verloopt zo’n 65% van de peilingen onder ouders digitaal. Percentage Oudertevredenheidspeilingen dat op papier/online verloopt bij Scholen met […]

Ouders meer tevreden over de informatievoorziening

Ouders meer tevreden over informatievoorziening

Uit onze tevredenheidspeilingen blijkt dat de tevredenheid over de informatievoorziening door de school sinds 2011 licht is gestegen. De informatievoorziening over het kind is de afgelopen 5 jaar met ongeveer 3% toegenomen. De tevredenheid over de informatievoorziening over de school vertoont in die periode eveneens een lichte stijging van ongeveer 1%. De stijging vindt vooral […]

Terugblik 2015

Terugblik op Tevredenheidspeilingen 2015

In 2015 heeft Scholen met Succes ruim 1.000 Tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij meer dan 400 scholen. Zo’n 34.000 ouders, 27.000 leerlingen en 4.000 teamleden vulden onze peiling in.Waarover waren ouders, leerlingen en teamleden tevreden? En zijn er verschillen met vorig jaar? Hieronder staat een overzicht van de meest opvallende resultaten uit de Tevredenheidspeilingen 2015. Ouders In 2014 […]

Oudercommunicatieplatform

Ouders enthousiast over oudercommunicatieplatform

Steeds meer scholen maken gebruik van een oudercommunicatieplatform zoals Digiduif, Klasbord of Schoudercom. Van ons ouderpanel geeft maar liefst de helft van de ouders aan gebruik te maken van zo’n platform. Zij vinden dat een platform zich goed leent voor het communiceren van actualiteiten, beter dan bijvoorbeeld de schoolwebsite, en waarderen het oudercommunicatieplatform gemiddeld met […]

Verveling leidt tot lagere waardering

Vervelen leidt tot lagere waardering

Kinderen die aangeven zich vaak te vervelen op school waarderen hun school beduidend lager dan kinderen die aangeven zich niet te vervelen op school. Gemiddeld geeft 16,5% van de leerlingen aan zich vaak te vervelen in de klas, 57,6% geeft aan zich soms te vervelen en 25,9% verveelt zich nooit. Er is geen duidelijk verband […]

Werkdruk per maand

Zomervakantie positief voor werkdrukbeleving

Richting de zomer neemt de werkdruk af, die is het laagst in juli (39%), augustus (33%) en september (34%).   De werkdruk is het hoogst in de maanden februari (49%), maart (52%), april (44%) en in de maanden november (51%), december (49%). Werkdrukbeleving laatste jaren stabiel. In 2010 gaf 44% van de respondenten aan ontevreden […]

waardering-schoolplan-en-schoolbeleid-2007-2014

Schoolbeleid beter gewaardeerd

Uit de tevredenheidsonderzoeken van Scholen met Succes blijkt dat beleidsontwikkeling steeds meer wordt gewaardeerd. De waardering voor het schoolplan als beleidsinstrument is het sterkst gestegen. Ook de waardering voor het beleidsmatig werken aan schoolontwikkeling als geheel stijgt flink. Het werken aan de kwaliteit en aan de missie en visie van de school stijgen wat minder […]

Ouderpanel schooltijden

Steeds meer scholen stappen over op continurooster

Ouders zoeken naar een goede aansluiting tussen werk-, school- en kinderopvang. Daarom maken steeds meer scholen de overstap van traditionele schooltijden naar een continurooster. Scholen met Succes is erg benieuwd naar de manier waarop de middagpauze op scholen nu is ingericht en hoe tevreden de ouders daarover zijn. Wij hebben daarom enkele vragen voorgelegd aan […]

Terugblik 2014

Terugblik 2014

Aan de start van het nieuwe jaar blikken we nog één keer terug op 2014. Vorig jaar deden 752 scholen een of meerdere peilingen. Zo’n 128.500 respondenten vulden onze peilingen in. Tevredenheid in 2014 Top 5 van scholen met succes De tevredenheid van onze klanten Tevredenheid in 2014 In onderstaande tabellen een overzicht van de […]

ouderpanel-kind-gepest

“Ik denk dat mijn kind soms wel eens gepest wordt op school”, zegt 35% van de ouders van het Ouderpanel.

Het afgelopen schooljaar heeft het pesten op scholen veel aandacht gekregen zowel in de media als in de politiek. In mei 2014 heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt dat alle scholen vanaf het schooljaar 2015/2016 verplicht een anti-pestprogramma moeten invoeren. Ook moet iedere school vanaf dan een vertrouwenspersoon en een anti-pestcoördinator hebben. Het Scholen […]

onderwijsrapport-1

Leerlingen minder gemotiveerd??

Volgens het onderwijsverslag 2012/2013 van de inspectie zouden leerlingen minder gemotiveerd zijn. Uit het personeelstevredenheidsonderzoek van Scholen met Succes blijkt dat 91% van het onderwijspersoneel over het algemeen tevreden is over de motivatie van de leerlingen. Scholen met Succes deed meer vergelijkingen tussen het onderwijsverslag van de inspectie en de peilingen. Leerlingen Onderwijsrapport 2012/2013 Uit […]

leraar-minder-tevreden-over-groepsgrootte

Leraar minder tevreden over groepsgrootte

De klassen op de basisschool groeien, doordat scholen bezuinigen op personeel. 25 jaar geleden waren klassen van 30 leerlingen (of meer) de standaard, door extra subsidies konden scholen in 15 jaar tijd hun klassen verkleinen tot zo’n 21 leerlingen per klas. Sinds 2006 groeien de klassen weer, schoolbesturen mogen zelf bepalen hoeveel leerlingen er in […]

Oudertevredenheid

Verband tussen oudertevredenheid en respons

Ouders geven de school van hun kind een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Als een school een hoger responspercentage heeft scoort de school ook een iets hoger rapportcijfer. En omgekeerd scoort een school een iets lager rapportcijfer bij een lagere respons. Maar is het nu zo dat betrokken ouders meer tevreden zijn en daarom voor een […]

ouderpanel-cito-vraag1

Publicatie Cito-scores: een goede of een slechte ontwikkeling?

Op 14 september heeft RTL Nieuws de Cito-scores van alle basisscholen gepubliceerd. Via de website van RTL is het nu mogelijk om de gemiddelde Cito-score te vergelijken met de Cito-scores van scholen uit de omgeving. Deze publicatie heeft geleid tot uiteenlopende reacties van ouders, onderwijsdeskundigen en politici. Ouderpanel Scholen met Succes Aan het Scholen met […]

Personeel meer tevreden op kleine scholen

Personeel op kleine scholen meer tevreden dan op grote scholen

Personeel op kleine scholen (< 100 leerlingen) geeft de school een gemiddeld rapportcijfer van 8,27. Dit is beduidend hoger dan het rapportcijfer van collega’s op grotere scholen. Tevredenheid op kleine en grote basisscholen Op 1.400 scholen in Nederland – zo’n 20 procent van alle scholen – zitten minder dan 100 leerlingen. Op dit moment wordt […]

Terugblik 2012

Hoe tevreden waren ouders, leerlingen en personeel in 2012?

Hoe tevreden waren ouders, leerlingen en personeel in 2012? Aan de start van het nieuwe jaar blikken we nog een keer terug naar 2012. Het jaar waarin zo’n 25.000 ouders, ruim 21.000 leerlingen en 4000 teamleden aan onze Tevredenheidspeilingen hebben deelgenomen. Waarover waren ouders, leerlingen en teamleden in 2012 meer of minder tevreden dan in […]

Personeelsleden-minder-vaak-met-plezier-naar-werk-2012

Personeelsleden gaan minder vaak met plezier naar het werk

In 2012 gaf 68,4% van de personeelsleden in het onderwijs aan vaak met plezier naar het werk te gaan, in 2009 was dit nog 72,9%. Het plezier in het werk hangt voornamelijk samen met de waardering voor het werk, de sfeer op school, de mate van invloed op de werksituatie, de werkdruk binnen het team […]

Praat met ouders over school

Leerlingen praten thuis steeds vaker over school

Schooldirecteuren vinden de ondersteuning door ouders thuis de belangrijkste vorm van ouderbetrokkenheid. In hun ogen is deze vorm van betrokkenheid veel belangrijker dan een rol van de ouders binnen de muren van de school. Driekwart van de schooldirecteuren vindt dat ouders hun kind moeten ondersteunen bij school, bijvoorbeeld door belangstelling te tonen voor wat er […]

Open dag evaluatie

Open Dag Evaluatie – Landelijk 2012

Download hier de volledige rapportage Open Dag Evaluatie – Landelijk 2012 De Evaluatie Open Dag is ontwikkeld voor scholen in het voortgezet onderwijs die op een eenvoudige, snelle en heldere manier feedback willen van de mogelijk toekomstige leerlingen. De Open Dag Evaluatie is gebruikt door 14 middelbare scholen in Nederland. In totaal hebben 368 kinderen […]

Ervaren werkdruk in het basisonderwijs

Scholen met Succes doet doorlopend onderzoek naar onder andere de ervaren werkdruk van personeelsleden in het basisonderwijs. Onder ruim 14.000 personeelsleden van 766 basisscholen zijn in 2010 en 2011 vragenlijsten afgenomen. Hieronder worden de belangrijkste resultaten vermeld.

Voorspelmodel leerlingtevredenheid

Leerlingen geven hun school gemiddeld een 8,1 als rapportcijfer. Het rapportcijfer dat leerlingen geven aan de school kan worden voorspeld door: Inrichting schoolgebouw Verwachtte oudertevredenheid Tevredenheid rondom schoolkeuze Waardering van de leraren Waardering van het schoolplein De mate waarin je veel leert op school Plezier in het naar school toe gaan Leuke activiteiten op school