Evaluatie schooljaar in coronatijd

Samenvatting van de resultaten op onze vragenlijst EvaluatieEvaluatie schooljaar Ouderpanel

Dat het afgelopen jaar bijzonder was, staat buiten kijf. En een bijzonder jaar vraagt om een bijzondere evaluatie. Daarom hebben wij ons Ouderpanel gevraagd naar hun ervaringen over het schooljaar tot nu toe.

We bevroegen de ouders over het welbevinden van hun kind, de periode van thuisonderwijs, de communicatie met de school en de begeleiding vanuit de school.

Welbevinden

Ouders gaven het welbevinden van hun kind tijdens de schoolsluiting een gemiddeld cijfer van 7,3. Nu kinderen weer naar school mogen is dat cijfer gestegen naar een 7,9.

Tijdens de schoolsluiting hebben veel ouders (57%) zich zorgen gemaakt over hun kind (waarvan 19% regelmatig of vaak). Maar ook nu de scholen weer open zijn, maakt 50% zich nog steeds zorgen over hun kind (waarvan 17% regelmatig of vaak).

38% van de ouders geeft aan dat hun kind de afgelopen periode zelfstandiger is geworden, al vindt 21% juist dat de zelfstandigheid van hun kind is afgenomen.

We vroegen de ouders ook naar het welzijn van hun kind tijdens de schoolsluiting en in de huidige situatie. Vooral het eenzaam voelen levert grote verschillen op. Maar liefst 53% van de ouders gaf aan dat hun kind zich eenzaam voelde tijdens de schoolsluiting. Nu de scholen weer open zijn voelt 16% zich nog wel eens eenzaam. Ook vervelen kinderen zich nu minder (62% tijdens de schoolsluiting en 34% nu).

Thuisonderwijs

De meeste ouders (86%) gaven aan dat ze thuis voldoende internet en apparatuur hadden en dat hun kind een eigen plekje had om zijn/haar thuiswerk te maken. Ook was voor de meeste ouders (82%) duidelijk wat hun kind moest doen voor school.

Driekwart van de ouders gaf aan dat het thuisonderwijs hun veel tijd kostte.

Iets meer dan de helft van de kinderen deed het thuiswerk met plezier. 40% van de ouders vond de afwisseling tussen schermwerk en andere werkvormen niet afwisselend genoeg. 39% van de ouders vindt dat hun kind niet genoeg geleerd heeft tijdens de thuiswerkperiode.

Een veel gemaakte opmerking was ook dat de school zich te veel richtte op rekenen, taal en begrijpend lezen en dat er weinig aandacht was voor de zaak- en creatieve vakken.

De mening over de school is de afgelopen periode voor de meeste ouders niet veranderd. 9% van de ouders geeft aan dat ze positiever over de school zijn gaan denken, maar er zijn ook ouders (23%) die hun mening over de school nu negatiever noemen.
Gelukkig gaan de meeste kinderen (86%) nu weer met plezier naar school en vindt een groot deel van de ouders (71%) dat er nu ook weer genoeg geleerd wordt op school.

Communicatie

De meeste ouders (ruim 80%) waren tevreden over de communicatie met de school. 33% van de ouders was niet zo tevreden over het aantal contactmomenten met de leerkracht. Ook nu de school weer open is, vindt 28% van de ouders de contactmomenten nog niet voldoende. Ouders geven aan dat de afstand tussen ouders en school groter is geworden nu ze niet meer in de school mogen komen.

 

Begeleiding

Over de begeleiding van de kinderen waren ouders minder tevreden. Een kwart van de ouders was niet tevreden over de ondersteuning die zij ontvingen van de school bij het schoolwerk. 26% van de ouders gaf aan dat zij niet tevreden waren met de aandacht van de leerkracht voor het welbevinden van hun kind. Een derde van de ouders (34%) vond dat de leerkracht geen aandacht had voor de ontwikkeling van hun kind. Een veelgemaakte opmerking was dan ook dat de ouders het een-op-een contact van hun kind met de juf/meester misten tijdens de schoolsluiting.

Ook waren niet alle ouders tevreden over de hoeveelheid schoolwerk en de frequentie van de online lessen. 24% vond de hoeveelheid schoolwerk te weinig, 11% vond het te veel. En 36% van de ouders vond de frequentie van de online lessen te weinig (4% vond dit te veel).

 

Bron: Ouderpanel Scholen met Succes maart 2021. Het ouderpanel bestaat uit circa 2300 ouders van verschillende basisscholen uit Nederland. Aan dit onderzoek hebben 666 ouders deelgenomen.

Gepubliceerd in Nieuws.