Leerlingen minder gemotiveerd??

Volgens het onderwijsverslag 2012/2013 van de inspectie zouden leerlingen minder gemotiveerd zijn. Uit het personeelstevredenheidsonderzoek van Scholen met Succes blijkt dat 91% van het onderwijspersoneel over het algemeen tevreden is over de motivatie van de leerlingen.

Scholen met Succes deed meer vergelijkingen tussen het onderwijsverslag van de inspectie en de peilingen.

Leerlingen

Onderwijsrapport 2012/2013

Uit het onderwijsverslag 2012/2013 blijkt dat leerlingen graag naar school gaan en zich veilig voelen in de school. Wel blijkt uit het rapport dat slechts 72% van de scholen voldoende inzicht heeft in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel. Dit is een daling ten opzicht van 2011/2012, toen dit nog 81% was.

onderwijsrapport-1

 


 

Het leerstofaanbod op verreweg de meeste scholen is voldoende, maar dat betekent niet dat er geen aandachtspunten zijn. De taaldomeinen spreken, luisteren en schrijven (stellen) blijven in het onderwijsaanbod vaak onderbelicht en maken zelden deel uit van taalverbetertrajecten.

onderwijsrapport-2

 


 

De eindopbrengsten laten in 2012/2013 geen wezenlijk ander beeld zien dan een jaar eerder. Bijna 98% van de scholen krijgt van de inspectie het oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’. Ook de tussentijdse opbrengsten liggen in 2102/2013 op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Op bijna 90% van de scholen voldoen de gemiddelde groepsscores aan de norm.

 

Uit onderzoek van Scholen met Succes 2008-2013 gehouden onder 155.000 leerlingen.

75% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, 21% meestal en 4% geeft aan zich onveilig te voelen.

44% van de leerlingen zegt graag naar school te gaan, 42% zegt meestal en 14% geeft aan niet graag naar school te gaan.

 


 

Ongeveer 39% van de leerlingen vindt rekenen leuk, 16% vindt dit niet leuk. Deze percentages zijn de afgelopen 6 jaar niet veranderd.

Bij taal ligt dit anders; een kwart van de leerlingen vindt taal leuk, een kwart geeft aan taal niet leuk te vinden en de helft van de leerlingen ‘vindt taal wel gaan’.

Leerlingen zijn taal in de afgelopen jaren steeds minder leuk gaan vinden; in 2008 gaf 19% aan taal niet leuk te vinden, in 2013 was dit 23%.

taal-niet-leuk

 


 

Leerlingen vinden dat ze steeds minder leren op school. In 2008 gaf bijna 80% van de leerlingen aan dat ze vonden veel te leren op school. In 2013 was dat nog maar 77,5%.

leert-veel-op-school

 

Personeelsleden

Onderwijsrapport 2012/2013

Volgens het onderwijsverslag 2012/013 zouden leerlingen minder betrokken zijn bij het onderwijs en minder gemotiveerd.

 


 

De leerlingbegeleiding wordt steeds beter volgens het onderwijsverslag 2012/2013. Toch geeft het rapport aan dat differentiëren voor veel scholen een hele opgave blijft, een groot deel van de scholen stemt de lessen nog steeds onvoldoende af op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen.

onderwijsrapport-3

 


 

De oordelen over de kwaliteitszorg op scholen zijn vrijwel gelijk gebleven aan 2011/2012. Minder dan de helft van de scholen heeft alle onderdelen van de kwaliteitszorg op orde. Het zwakste onderdeel is de evaluatie van het onderwijsleerproces, ruim een derde van de scholen slaagt er niet in om de belangrijkste aspecten van het onderwijsleerproces te evalueren.

onderwijsrapport-4

Uit onderzoek van Scholen met Succes 2008-2013 onder 36.000 personeelsleden

Personeelsleden zijn over het algemeen tevreden over de motivatie van de leerlingen. 91% van de personeelsleden is hier tevreden over. Dit percentage is de afgelopen jaren niet of nauwelijks veranderd.

 


 

Personeelsleden zijn de afgelopen jaren meer tevreden over de extra mogelijkheden voor leerlingen die meer willen/kunnen en de mogelijkheden voor leerlingen om in hun eigen tempo te werken.

extra-mogelijkheden-voor-leerlingen-die-meer-willen-kunnen

mogelijkheden-voor-leerlingen-om-in-eigen-tempo-te-werken

 


 

Personeelsleden zijn de afgelopen jaren meer tevreden over het werken aan de kwaliteit van de school.

werken-aan-kwaliteit-van-de-school

 

Lees ook de blogpost van interim directeur en trainer Edwin Borger: Het onderwijs in cijfers.

Gepubliceerd in Peilingen.