Publicatie Cito-scores: een goede of een slechte ontwikkeling?

Op 14 september heeft RTL Nieuws de Cito-scores van alle basisscholen gepubliceerd. Via de website van RTL is het nu mogelijk om de gemiddelde Cito-score te vergelijken met de Cito-scores van scholen uit de omgeving. Deze publicatie heeft geleid tot uiteenlopende reacties van ouders, onderwijsdeskundigen en politici.

Ouderpanel Scholen met Succes

Aan het Scholen met Succes Ouderpanel zijn over deze publicatie een drietal vragen gesteld. 154 panelleden hebben gereageerd en hun mening gegeven over de openbaarmaking van de Cito-scores.

Vraag 1

ouderpanel-cito-vraag1

Wat opvalt aan de resultaten van vraag 1 is dat de leden van het Ouderpanel behoorlijk verdeeld zijn over de vraag of de publicatie van de Cito-scores een goede of een slechte ontwikkeling is. Bijna de helft (45%) van de panelleden twijfelt op dit moment nog. Daarnaast vindt 29% het een goede ontwikkeling en 21% een slechte ontwikkeling.

De panelleden konden ook schriftelijk hun keuze toelichten. Hier zijn enkele veel gegeven reacties per antwoordmogelijkheid weergegeven.

De publicatie van de Cito-scores is een goede ontwikkeling, omdat:

“Openheid is altijd goed. Nu kan een school zich niet meer verstoppen achter een mooie gevel.”

“Natuurlijk geeft alleen de Cito-scores niet aan wat de kwaliteit van een school is. Maar het is wel fijn dat er zoveel mogelijk informatie vrij toegankelijk word gemaakt om zodoende op basis van alle informatie een goede afweging te kunnen maken.”

“Het een objectieve indruk van de schoolprestaties is. Ik vind het belangrijk dat een school goed onderwijs biedt. Ik ben er me van bewust dat een cito score niet alles over een school zegt.”

“Openheid en openbaarheid van deze informatie van wezenlijk belang is voor ouders om een schoolkeuze te maken.”

Ik twijfel of de publicatie van de Cito-scores een slechte ontwikkeling is, omdat:

“Enerzijds geeft het meer inzicht qua positie van de school in het brede kader en dat is op zich prima. Anderzijds geeft het alleen de cijfermatige kant weer en niets over de sociaal emotionele ontwikkeling, het leerklimaat en nog belangrijker de niet meetbare activiteiten als themadagen, weeksluiting, creativiteit, lichamelijke ontwikkeling etc.”

“Het is wel belangrijk de scores te weten maar kan ook leiden tot een ‘run’ op bepaalde scholen en een te negatief image van andere scholen waardoor de verschillen steeds groter worden.”

“Cito toets uitslagen moeten niet te belangrijk worden gemaakt. Kinderen worden te vroeg al getoetst in NL en het ‘slagingspercentage’ kan van invloed zijn op advies. Ik denk dat sommige scholen al kinderen laten zitten omdat ze bang zijn dat ze niet hoog scoren en dat brengt dan het gemiddelde naar beneden. Het moet individueel blijven.”

“Het kan concurrentiestrijd opleveren wat weer tot hogere kwaliteiten leidt, en dat vind ik positief. Maar van de andere kant is het maar een momentopname die cito-toets, dus is het wel reëel. Ook hoor ik dat bepaalde kinderen geen toets afleggen omdat dat de gemiddelde score van school zou kunnen verlagen. Dus wat betekent dan een cito-score nog?”

De publicatie van de Cito-scores is een slechte ontwikkeling, omdat:

“Er op deze manier veel te veel nadruk wordt gelegd op het belang van een ‘goede’ Cito-score, zonder dat er nuances worden aangebracht. Op kleine scholen en scholen met veel allochtonen of achterstandsleerlingen, zal de gemiddelde Cito-score lager liggen, terwijl dit niet per definitie iets hoeft te zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien is op deze manier de kans groot dat scholen hun Cito-scores gaan manipuleren.”

“De scholen zo hoog mogelijk proberen te scoren zonder te kijken naar het kind en waar hij zij het beste past.”

“Het veel te ongenuanceerd is. Scholen met veel leerlingen met een onderwijsachterstand komen hier veel slechter uit de bus dan scholen die alleen de ‘betere’ leerlingen hebben. Risico is dat scholen screenen bij het aannemen van leerlingen op potentie.”

“Cito een momentopname is en totaal niet representatief is voor de gehele loopbaan van een basisschoolleerling.”

Vraag 2

ouderpanel-cito-scores-vraag2

Het merendeel (56%) van de panelleden denkt dat de openbaarmaking van de Cito-scores invloed zal hebben op de schoolkeuzes van ouders. Daarnaast twijfelt hier op dit moment nog 31% over. Slechts 5% denkt dat het geen invloed zal hebben.

Uit bijna alle geschreven reacties die ouders hebben gegeven bij het antwoord “Misschien, omdat:” geeft men aan dat er altijd ouders zullen zijn die zich hierdoor laten beïnvloeden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat slechts enkele leden van het Ouderpanel denken dat deze publicatie geen invloed heeft op het schoolkeuzeproces van ouders in de toekomst.

Hier volgen een paar argumenten van panelleden waarom ze denken dat ouders zich zullen laten beïnvloeden in de keuze van een school door de behaalde Cito-score.

Openbaarmaking Cito-score heeft invloed, omdat:

“De maatschappij steeds prestatiegerichter wordt en niet meer wordt gekeken naar wat het kind fijn vind.”

“Tuurlijk je wilt immers dat je kind de best mogelijke ontwikkeling doormaakt.”

“Veel mensen zullen er misschien (klakkeloos) vanuit gaan dat de school met de hoogste score ook de beste school is.”

“Ouders behoefte hebben aan openheid.”

“Mensen kijken graag naar scores en laten zich daar door beïnvloeden.”

“Ik denk dat ouders die twijfelen tussen 2 scholen, dit wel in hun keuze gaan meenemen.”

“Er ouders zijn die heel gevoelig zijn voor het goed scoren van hun kind op gebied van Cito.”

“Omdat het niveau van de Cito-scores een indicatie is van het lesniveau van de docenten en omdat de Cito-score -in de huidige opzet- nog zo bepalend is voor de schooltoekomst van je kind(eren).”

Vraag 3

ouderpanel-cito-scores-vraag3

Iets meer dan één op drie leden van het Ouderpanel geeft aan de Cito-scores niet op internet te gaan bekijken. Bijna twee op de drie leden geeft aan dat al gedaan te hebben of is van plan dat nog een keer te gaan doen.

Alle leden van het Scholen met Succes Ouderpanel hebben een kind op de basisschool. Deze ouders hebben de keuze voor een basisschool dus al gemaakt. Het is een reële verwachting dat het percentage ouders dat de Cito-scores online gaat vergelijken groter is onder ouders die nog geen keuze hebben gemaakt.

Reacties van anderen

Tot slot hebben wij nog enkele reacties uit het onderwijsveld verzameld. Hier zijn de reacties te lezen van Jacqueline Visser (Cito), Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs), en Ton Duif (AVS).

Mocht u zelf een reactie willen geven of een interessante mening van iemand hebben gelezen laat het ons weten via info@scholenmetsucces.nl en wij plaatsen het op onze website.

 

Datum: 12-3-2013

Jacqueline Visser – Cito, Marktgroepmanager Basisonderwijs en eindverantwoordelijk voor alle toetsten voor het basisonderwijs.

De onzin van rangordelijstjes op basis van de Eindtoets

Het besluit van de staatssecretaris om de eindresultaten van groep 8 in het basisonderwijs openbaar te maken, heeft de discussie opnieuw doen oplaaien: Is de gemiddelde schoolscore op de Citotoets geschikt als maat voor de kwaliteit van het onderwijs? Het antwoord hierop volgens Cito is overduidelijk ‘nee’.

De toets is bedoeld als hulpmiddel voor de scholen, als tweede onafhankelijke gegeven naast het advies van de basisschool. Terecht stellen verschillende geledingen in het onderwijs dat de Citotoets niet meet wat de kwaliteit van een school is, maar meet wat leerlingen van groep 8 kennen en kunnen op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. De inspectie van het onderwijs kijkt daarom ook naar méér dan alleen de scores op een eindtoets om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen.

Lees hier het volledige artikel waarin Cito uitlegt welke zaken de vergelijkbaarheid van de scores bemoeilijken en wat de waarde van het vergelijken is.

 

Datum: 14-9-2013

Staatsecretaris Sander Dekker – (VVD, Onderwijs)

Staar je niet blind op Cito-scores

Staatssecretaris Sander Dekker vindt het goed dat ouders inzicht krijgen in de kwaliteit van basisscholen, nu de cito-scores zijn vrijgegeven. Maar let op: ‘Je moet uitkijken dat je je niet blindstaart op cito-scores. De kwaliteit van scholen is zoveel meer dan dat.’

Dekker heeft ‘geen problemen’ met het vrijgeven van de scores, als ouders er maar zorgvuldig mee omgaan.

Dekker raadt ouders aan om altijd bij de basisschool langs te gaan en te kijken bij andere scholen. Ook moeten ouders navraag doen bij andere vaders en moeders. ‘Wat zijn hun indrukken? Praat met leraren, met directeuren om echt een goed beeld te krijgen hoe het met de kwaliteit van een school zit.’

Dekker zegt dat de openbaarmaking van de Cito-scores ouders kan helpen, maar ‘staar je er ook weer niet op blind’.

Datum: 16-9-2013

Algemene Vereniging Schoolleiders

‘Scores zeggen weinig over schoolkwaliteit’

De AVS is niet blij met de interpretaties en kwalificaties die RTL Nieuws verbindt aan de Citoscores. AVS-voorzitter Ton Duif: “Via door Jaap Dronkers (Onderwijssocioloog van de Universiteit van Maastricht) aangeleverde ingewikkelde constructies (hij heeft de resultaten van alle scholen vergeleken met scores van vergelijkbare scholen) worden appels en peren met elkaar vergeleken, een toversausje eroverheen en hup; we weten het onderscheid te maken tussen een goede en slechte school. Misinformatie van een instelling die zich erop beroept informatie te verspreiden. Het hoeft geen betoog dat Citocijfers maar weinig zeggen over de schoolkwaliteit. Dat weten we al lang, zelfs Cito zegt dit op haar website. Uit vrees voor juridische stappen wordt wel een lijstje van zogenaamd beste scholen gepresenteerd, maar niet de slechtsten.” De AVS is in het weekend bestormd met boze reacties van leden.

Teaching to the test
De AVS spreekt zich niet uit tegen openheid. Scholen werken al lang aan openheid, bijvoorbeeld met gebruik van programma’s als Vensters PO. Dit soort programma’s geven een goed beeld van de totale kwaliteit van de school; een combinatie van eigen intern kwaliteitsbeleid en voornemens, de inspectierapporten, enquêtes bij ouders en de Citogegevens geplaatst in de context. Duif: “Grote onderwijskundigen als Pasy Sahlberg, Andy Hargreaves, Michael Fullan, David Hopkins en anderen waarschuwen nu juist tegen dit soort praktijken. Standaardtesten, afgenomen op een vastgelegd tijdstip, veroorzaken ‘teaching to the test’ en vroegtijdige uitschakeling van talent.” De AVS zal de komende tijd opnieuw met de leden overleggen hoe hier in de toekomst mee moet worden omgegaan. “Dit jaar maar eens geen Cito, maar een andere onderbouwing? Je zou er haast aan gaan denken”, aldus de AVS-voorzitter.

Gepubliceerd in Peilingen.