Verband tussen oudertevredenheid en respons

Ouders geven de school van hun kind een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Als een school een hoger responspercentage heeft scoort de school ook een iets hoger rapportcijfer. En omgekeerd scoort een school een iets lager rapportcijfer bij een lagere respons.
Maar is het nu zo dat betrokken ouders meer tevreden zijn en daarom voor een hogere respons zorgen?

Het gemiddelde responspercentage op een oudertevredenheidspeiling ligt op 65%. Ongeveer de helft van de scholen heeft een responspercentage dat lager ligt dan deze 65%, de andere helft heeft een hoger responspercentage. Als een school een hoger dan gemiddeld responspercentage heeft scoort de school gemiddeld een 7,55. Bij een lager dan gemiddeld responspercentage scoort de school een gemiddeld cijfer van 7,45.
Ouders van scholen met een hoge respons hebben ook meer betrokken ouders. Deze ouders zijn vaker actief als hulpouder of commissielid, bezoeken vaker een ouderavond en lezen vaker de nieuwsbrief van de school.

Gemiddeld rapportcijfer Actief als hulpouder Bezoek ouderavond Lezen Nieuwsbrief
Respons <65% 7,45 64,6% 97,1% 99,4%
Respons >65% 7,55 67,7% 97,7% 99,6%

Uit: Tevredenheidspeilingen 2010-2013, gehouden op ruim 1.300 basisscholen
N responsgroep <65%=664 scholen/74.796 respondenten en N responsgroep>65%=654 scholen/68.685 respondenten

Maar is het nu zo dat betrokken ouders meer tevreden zijn en daarom voor een hogere respons zorgen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden kijken we hieronder naar:
1 – de correlatie tussen rapportcijfer en betrokkenheid (niet significant)
2 – de correlatie tussen respons en ouderbetrokkenheid (significant)
3 – de correlatie tussen respons en rapportcijfer (significant)

1 – Er is geen significant verband tussen het rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven en de ouderbetrokkenheid. Hoewel betrokken ouders wel iets vaker een hoger rapportcijfer geven aan de school dan minder betrokken ouders (58,1% versus 56,4%) is dit dus geen significant verschil en kunnen we niet stellen dat betrokken ouders ook meer tevreden zijn.

Lage ouderbetrokkenheid Hoge ouderbetrokkenheid
Rapportcijfer <7,5 43,6% 56,4%
Rapportcijfer >7,5 41,9% 58,1%

Uit: Tevredenheidspeilingen 2010-2013, gehouden op ruim 1.300 basisscholen
N responsgroep <7,5=608 scholen en N responsgroep>7,5=714 (totaal 145.000 ouders)

2 – Wel is er een duidelijk verband tussen het responscijfer en de ouderbetrokkenheid. Betrokken ouders vullen vaker de tevredenheidspeiling in dan minder betrokken ouders. Van de groep ouders die een hoger dan gemiddeld responspercentage hebben is 65,2% meer dan gemiddeld betrokken, terwijl 34,8% van deze groep minder dan gemiddeld betrokken is.

Lage ouderbetrokkenheid Hoge ouderbetrokkenheid
Respons <65% 50,8% 49,2%
Respons >65% 34,8% 65,2%

Uit: Tevredenheidspeilingen 2010-2013, gehouden op ruim 1.300 basisscholen
N responsgroep <65%=664 scholen/75.000 respondenten en N responsgroep>65%=654 scholen/70.000 respondenten

3 – Tot slot is er ook een verband tussen het responspercentage en het gegeven rapportcijfer. Van de groep ouders waarbij het responspercentage hoger dan gemiddeld ligt geeft 58,9% een hoger dan gemiddeld rapportcijfer, terwijl 41,1% een lager dan gemiddeld rapportcijfer aan de school geeft.

Rapportcijfer < 7,5 Rapportcijfer > 7,5
Respons <65% 51,0% 49,0%
Respons >65% 41,1% 58,9%

Uit: Tevredenheidspeilingen 2010-2013, gehouden op ruim 1.300 basisscholen
N responsgroep <65%=664 scholen/75.000 respondenten en N responsgroep>65%=654 scholen/70.000 respondenten

We kunnen dus concluderen dat betrokken ouders zorgen voor een hoger responspercentage. En we kunnen concluderen dat een hoog responspercentage zorgt voor een hoger rapportcijfer. Maar we mogen niet concluderen dat betrokken ouders zorgen voor een hoger rapportcijfer.
Je zou dus kunnen denken dat het rapportcijfer beïnvloed wordt door het aantal ontevreden ouders, deze groep heeft in een peiling met een lage respons immers meer invloed dan in een groep met een hoge respons. Uit onderstaande tabel blijkt ook dat deze aanname waar is. Bij de groep respondenten met een lage respons worden de rapportcijfers 1 tot en met 7 vaker gegeven dan bij de groep respondenten met een hoge respons. Zo is uit de tabel af te lezen dat van het totaal aantal vieren dat gegeven wordt er 54,5% gegeven wordt door ouders van een school met een lage respons en 45,3% door ouders van een school met een hoge respons.

Rapportcijfer Respons <65% Respons >65%
1 64,1% 35,5%
2 50,5% 48,8%
3 58,1% 41,5%
4 54,5% 45,3%
5 56,7% 43,2%
6 53,5% 46,4%
7 51,3% 48,7%
8 48,3% 51,7%
9 46,7% 53,3%
10 49,3% 50,3%

Uit: Tevredenheidspeilingen 2010-2013, gehouden op ruim 1.300 basisscholen
N responsgroep: 145.000 ouders, verdeeld over twee gelijke groepen.

Reden te meer om te zorgen dat het responspercentage van de peiling toereikend is. Als ondergrens voor een betrouwbare steekproef adviseert Scholen met Succes een respons van minimaal 50% aan te houden. Een respons van 60% is wenselijk, maar is ook afhankelijk van het totaal aantal ouders dat de school heeft. In onderstaande tabel is af te lezen hoe hoog het responspercentage moet zijn om een betrouwbare uitslag te krijgen. Zo is te zien dat op een school waar 150 ouders zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de peiling het responspercentage minimaal 53% moet zijn. Maar bij een kleine school met 75 ouders, moet het responspercentage al op 69% liggen.

Aantal ouders uitgenodigd 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Minimaal aantal deelnemers 39 52 63 71 79 85 90 95 99 103 106
Minimale responspercentage 78% 69% 63% 57% 53% 49% 45% 42% 40% 37% 35%

In deze tabel is uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95% en een foutenmarge van 5%. De spreiding ligt op 12%, dit is de gemiddelde spreiding op alle tevredenheidsvragen uit de Oudertevredenheidspeiling.

TIPS voor het verhogen van de respons:

  • Kondig de oudertevredenheidspeiling van te voren in de nieuwsbrief aan.
  • Herinner de ouders na een week via bijvoorbeeld het informatiebord, een e-mail of de website.
  • Zet de leerlingen in om de respons te verhogen: loof een prijs uit voor de groep waar de meeste vragenlijsten worden ingevuld.

 

Gepubliceerd in Peilingen.