Zomervakantie positief voor werkdrukbeleving

Richting de zomer neemt de werkdruk af, die is het laagst in juli (39%), augustus (33%) en september (34%).

Werkdruk per maand

 

De werkdruk is het hoogst in de maanden februari (49%), maart (52%), april (44%) en in de maanden november (51%), december (49%).

Werkdrukbeleving laatste jaren stabiel.

In 2010 gaf 44% van de respondenten aan ontevreden te zijn over de werkdruk. In 2013 steeg dat naar 51% en is in 2015 licht gedaald naar 49%.

 

Werkdruk tevreden/ontevreden

Tegelijkertijd is de tevredenheid over de werkdruk is de laatste 5 jaar afgenomen. In 2010 gaf 56% van de respondenten aan tevreden te zijn over de werkdruk. In 2013 was dat gedaald naar 49% en in 2015 is dat weer licht gestegen naar 51%. De laatste jaren vertoont de werkdrukbeleving een positieve tendens. Sinds 2013 stabiliseert de tevredenheid over de werkdruk rond de 50%.

Werkdruk hangt samen met invloed op eigen werksituatie

De helft van de werknemers in het primair onderwijs lijkt tevreden met de werkdruk, de andere helft wat minder. Tevens geeft 1 op de 3 personeelsleden aan zich regelmatig of vaak overbelast te voelen.

De werkdrukbeleving correleert het meest met het cluster van onderstaande factoren (in onderlinge samenhang):

  • De mate van invloed op de eigen werksituatie
  • De waardering voor het werk
  • De taakverdeling binnen het team
  • Ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze
  • Ondersteuning door de schoolleider/directeur
  • De werktijden

De mate waarin men het gevoel heeft zelf invloed op de eigen werksituatie uit te kunnen oefenen is een belangrijke factor in de werkdrukbeleving. Hoe meer men dat gevoel heeft, hoe minder men het werk als een belasting ervaart.

Tip: veerkracht voor de leerkracht

De stressmanagementtraining “Veerkracht voor de Leerkracht” leert deelnemers tijdig eventuele stress te herkennen en technieken toe te passen ten behoeve van het persoonlijk functioneren. Dit is een beproefde methode om de veerkracht van de leerkracht aanzienlijk te verhogen en zo de kans op uitval door stressverschijnselen te verminderen. Het reikt krachtige instrumenten aan om stress te pareren en zorgt ervoor dat leerkrachten in staat zijn om vanuit balans een prettig leerklimaat te scheppen, voor zichzelf en voor hun leerlingen.

Zie verder: http://www.scholenmetsucces.nl/communicatie-en-advies/trainingen/veerkracht-voor-de-leerkracht

Gepubliceerd in Peilingen.