Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs

Door de toegenomen marktwerking in het onderwijs, aandacht voor kwaliteitszorg, publieke verantwoording en vrees voor imagoverlies zijn scholen genoodzaakt een goede band met hun klanten (ouders) te creëren. Wederzijdse betrokkenheid en aanzetten tot dialoog is belangrijk, omdat ouders en scholen elkaar nodig hebben bij de opvoeding en het onderwijs. Ze moeten samen zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind.

Betere onderwijskansen

Hoge ouderbetrokkenheid levert de school uiteindelijk veel voordelen op. Allereerst worden de onderwijskansen van het kind er aanzienlijk door verbeterd. Ouders die de schoolsituatie kennen, die op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over actuele schoolzaken. Door te investeren in goede communicatie– en informatiestromen en in een persoonlijke benadering, voelen ouders zich eerder verbonden met de school en de leerkrachten. Dat maakt het aanzienlijk makkelijker om eventuele problemen en vragen op te lossen. Ook samenwerking bij onderwijsondersteuning door ouders thuis (bijvoorbeeld bij huiswerk maken) is dan beter te regisseren. Tot slot is de actieve participatie van ouders bij uitvoering van schoolbeleid (via medezeggenschapsraad of oudercommissie) sneller en soepeler te organiseren.

File pdf Bekijk overzicht cijfers ouderbetrokkenheid

Tips voor succesvolle ouderbetrokkenheid

  1. Visie ontwikkelen: door het ontwikkelen van een visie kunnen activiteiten om ouders bij de school te betrekken worden gestuurd en planmatig worden uitgevoerd. Zorg dat de wederzijdse verwachtingen tussen school en ouders duidelijk zijn en communiceer dit naar de ouders en het team. Maak de verwachtingen concreet.
  2. Benader ouders persoonlijk: plan bijvoorbeeld een intakegesprek, huisbezoek of een langer durend rapportgesprek. Ook het informele contact is belangrijk. Kleine dingen, zoals de kinderen en ouders begroeten bij de deur, zorgen ervoor dat ouders zich betrokken voelen.
  3. Zorg dat ouders op je kunnen vertrouwen: wees open naar ouders over de beslissingen die je neemt, houd je aan afspraken en kom beloftes na. Mocht dit toch een keer misgaan, wees hier dan open over.
  4. Toon waardering voor de inzet van ouders: laat herhaaldelijk blijken dat de inzet van de ouders wordt gewaardeerd. Doe dit bijvoorbeeld bij een rapportgesprek, op de gang, in de nieuwsbrief of bij de jaarafsluiting.
  5. Maak bijeenkomsten interactief: laat ouders bijvoorbeeld onderwerpen aandragen, stel vragen, controleer of de boodschap aankomt en laat ouders met elkaar in gesprek gaan.