Schoolgids

De schoolgids dient ieder jaar geactualiseerd te worden en heeft betrekking op het komende schooljaar. In de wet staat dat een schoolgids informatie moet bevatten over de werkwijze en de resultaten van de school en bestemd is voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Onderdelen schoolgids

1. Doelen van het onderwijs (algemene visie op onderwijs, identiteit)

 • Doelstellingen: prestatiegericht, sociaal-emotionele vorming(invulling van) de pedagogische opdracht: omgaan met normen en waarden
 • Groepsindeling, leeftijdsjaargroepen, combinatiegroepen, stamgroepen
 • Manier van werken: zelfstandig, klassikaal, leerstofgericht, procesgericht, individueel, groepsgericht en projecten thema’s

2. Inhoud van het onderwijs

 • Aan welke kennisgebieden wordt aandacht besteedt (verplichte vakken, vakoverstijgende onderdelen en niet verplichte onderdelen, vaardigheden en attitudes)?
 • Gelegenheid tot het volgen van godsdienstig of levensbeschouwing
 • Achterstandenbeleid (extra leerkrachten, kleine klassen, extra leermiddelen, magneetactiviteiten, verlengde schooldag, brede school activiteiten)

3. Resultaten die met het leerproces worden bereikt

 • Instroomkenmerken: aantallen, wijk, sociale achtergrond, niveau, hoeveel nieuwe leerlingen hebben zich in het afgelopen schooljaar aangemeld?
 • Vorderingen van leerlingen over de jaren heen
 • Uitstroomkenmerken: hoeveel leerlingen zijn het afgelopen jaar van school gegaan en waar gingen ze naar toe?
 • Effect van begeleiding van zorgleerlingen
 • Controle op leerprestaties en vorderingen, via bijvoorbeeld leerlingvolgsysteem, toetsen, proefwerken en eindtoetsen

4. De wijze waarop de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt vormgegeven

 • Werkwijze leerlingvolgsysteem, leerlingbegeleiding, remedial teaching, interne begeleiding, logopedie, individualisering, hulpklas, orthotheek
 • Passend onderwijs-beleid

5. De wijze waarop de (verplichte) onderwijstijd wordt benut

 • Schooltijden, openingstijden, vakanties, continurooster, overblijfregeling, verlengde schooldag, voor- en naschoolse opvang
 • Maatregelen met betrekking tot lesuitval (vervanging, vergaderingen, en rapportbesprekingen; hoeveel procent van de lesuren valt doorgaans uit op school?);
 • Maatregelen met betrekking tot schoolverzuim (controle op en maatregelen bij spijbelen).

6. Informatie over de hoogte en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage.

 • Is er een ouderbijdrage, hoe hoog, wat wordt ermee gedaan en wie bepaalt dat? Wie int en beheert de ouderbijdrage, hoe worden uitgaven gecontroleerd, op welke termijn wordt verantwoording afgelegd?

7. Rechten en plichten van de ouders, verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag

 • Klachtenregeling
 • Gronden voor vrijstelling van het onderwijs

Extra informatie

File pdf Download hulpmiddel schoolgids
File pdf Voorbeeld cover ontwerp schoolgids