Imago en naamsbekendheid onderzoek

Hoe groot is de naambekendheid van uw school? Welk beeld hebben leerlingen, ouders en andere publieksgroepen van uw school?

De indruk die potentiële leerlingen en hun ouders hebben van uw school komt tot stand op grond van objectief waarneembare kenmerken en subjectieve interpretaties en oordelen. De informatie die zij daarvoor gebruiken is slechts zeer ten dele rechtstreeks van de school afkomstig. Veel informatie komt via omwegen van derden.

Het imago is van grote invloed op de verwachtingen van mogelijke klanten. En op hun beurt bepalen die verwachtingen weer het keuzegedrag van leerlingen en ouders.

Onderzoek met behulp van enquêtes, interviews of paneldiscussies kan daarover helderheid verschaffen. Met de uitkomsten bepaalt de school of het bestaande beeld overeenkomt met de door de school nagestreefde profilering.

Wilt u weten hoe Scholen met Succes u hierin van dienst kan zijn, neem dan contact met ons op:

Contact