Oudertevredenheid Voortgezet Onderwijs

De mate waarin de ouders betrokken zijn bij uw school en het onderwijsproces heeft directe invloed op de marktpositie van uw school. Een tevredenheidspeiling zal door ouders worden opgevat als een signaal dat de school hen als serieuze gesprekspartners beschouwt bij het werken aan de kwaliteit van uw school. De ouders worden erkend als belangrijke en kritische clienten. Dat alleen al is een boodschap die positief effect zal sorteren. En wanneer de school de resultaten aantoonbaar van invloed laat zijn op beslissingen en beleid, dan geeft u hen daadwerkelijk een stem bij ontwikkeling van ‘hun school’.

Bij het samenstellen van een vragenlijst kunt u gebruik maken van onze voorbeeldvragenlijst.
Deze vragen gaan in op dimensies als de lessen, de leraren, het onderwijsleerproces, veiligheid, de sfeer op school, buitenlesactiviteiten, informatie voorziening en leerlingenparticipatie. De resultaten zijn direct beschikbaar voor evaluatie en verbeteractiviteiten.

Vensters Voor Verantwoording

De voorbeeldvragenlijst begint met 16 vragen uit Vensters Voor Verantwoording. Vanuit de onderwijsinspectie zijn scholen verplicht deze vragen af te nemen. We raden dan ook aan deze vragen op te nemen in uw vragenlijst.

Inhoud van de vragenlijst Ouderpeiling VO

De domeinen die de vragenlijst behandelt:

  • Veiligheid en orde
  • Leerlingbegeleiding
  • Gebouw
  • Leren
  • Leerkrachten
  • Informatie
  • Ouderparticipatie en betrokkenheid
  • Sfeer en participatie

File pdf Voorbeeld vragenlijst Ouderpeiling VO

Neem voor meer informatie of deelname contact met ons op:

Contact