Sociale Veiligheid op School

De inspectie vraagt van scholen om jaarlijks de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen te monitoren. Met de afname van onze vragenset ‘sociale veiligheid’ voldoet uw school aan deze eis. De inspectie erkent onze lijst als een valide en betrouwbaar instrument. U kunt hem jaarlijks afnemen. Wanneer wij toestemming ontvangen van de school (middels het toestemmingsformulier) zorgen wij voor doorlevering aan de inspectie.

Sociale veiligheid

De vragenlijst

De meting sociale veiligheid van scholen met succes is een vragenlijst met daarin 8 vragen over sociale veiligheid en 9 vragen over welbevinden die periodiek wordt afgenomen bij  leerlingen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs. Van de deelnemende groepen doen in principe alle leerlingen mee. Er wordt geen steekproef getrokken. De respons is doorgaans 100% (incidentele absentie uitgezonderd) en de resultaten derhalve representatief voor de gehele (bovenbouw-) populatie van de school.

De lijst maakt deel uit van de leerlingtevredenheidspeiling van Scholen met Succes. Deze wordt door ongeveer 1600 scholen periodiek afgenomen, doorgaans tweejaarlijks of vierjaarlijks. Scholen kunnen de vragenset sociale veiligheid als aparte vragenlijst afnemen in de jaren dat zij geen tevredenheidspeiling afnemen.

De benchmark van het instrument sociale veiligheid bedraagt zo’n  60.000 leerlingen. De benchmark wordt dynamisch opgebouwd over het lopende meetjaar en de 2 voorafgaande jaren. De vragenlijst wordt in ongeveer 85% van de gevallen online afgenomen en in ca 15% schriftelijk.

De vragen

Sociale veiligheid:
Sociale veiligheid wordt gemeten op de volgende 2 schalen:

  • ervaren sociale veiligheid (3 items)
  • aantasting van de sociale veiligheid (5 items)

Welbevinden:
Het domein Welbevinden wordt gemeten op drie schalen, te weten:

  • welbevinden in de klas (3 items)
  • welbevinden in de groep (3 items)
  • welbevinden op school (3 items)

Zie het verantwoordingsdocument voor meer achtergronden en informatie over de vragenset.

Aan de slag

U kunt de vragenset sociale veiligheid leerlingen afnemen als aparte vragenlijst of de standaard leerlingpeiling afnemen, hier zitten de vragen sociale veiligheid al bij.

Ook voor personeel

Voor het verkrijgen van inzicht in de veiligheidsbeleving van het team is er ook een vragenlijst sociale veiligheid voor het personeel. Ook deze vragen kunt u apart afnemen of toevoegen aan uw vragenlijst.

Sociale Veiligheid Leerlingen
Sociale Veiligheid Personeel

Sociale veiligheid – Goed om te weten

Voldoe ik met de afname van de Leerlingtevredenheidspeiling ook aan de eis van de Inspectie?
In onze vernieuwde Leerlingtevredenheidspeiling zijn de vragen uit onze gevalideerde vragenlijst sociale veiligheid opgenomen. Voor de inspectie is het daarmee een goede en betrouwbare monitor. Wij zorgen voor doorlevering aan de inspectie.

Hoe vaak moet de sociale veiligheid worden gemeten?
Elk jaar. U kunt dat bij ons jaarlijks doen, afwisselend via de leerlingpeiling en via de lijst sociale veiligheid

Voor welke groepen is het verplicht?
De verplichting voor de Inspectie geldt voor de groepen 7 en 8. Wij meten in principe ook groepen 5 en 6.

Voldoet jullie peiling aan de wettelijke eisen die door de Inspectie zijn gesteld?
De inspectie erkent onze lijst sociale veiligheid als een valide en betrouwbaar instrument.
De lijst geeft een representatief en actueel beeld van de school.

Voldoe ik ook aan de eisen via de vragenset van Vensters?
U kunt de vragenset Vensters PO (kosteloos) toevoegen aan onze vragenlijsten (dit kan van november tot en met april). Met de afname van deze vragenset voldoet u ook aan de eis van de Inspectie. Neemt u de vragenset van Vensters via onze instrumenten af dan sturen wij de resultaten met uw toestemming door aan uw SchoolVenster (account van Scholen op de Kaart). Via dat account kunt u zelf een rapportage genereren en aanleveren bij de Inspectie.

Hoe wordt er gerapporteerd?
Scholen ontvangen een schriftelijke rapportage (in print) evenals een digitale versie (pdf). Naast een samenvatting van de belangrijkste resultaten worden daarin de scores per item getoond, alsmede de rubrieksscores.

Voorbeeldrapportage Sociale Veiligheid Leerlingen

Hoe verloopt de aanmelding?
De opdracht voor afname van een peiling kunt u plaatsen door het bestelformulier in te vullen.
U geeft daar aan welke peiling u wilt afnemen, op welke wijze (online of papier),  wanneer u het onderzoek wilt starten en de NAW- en achtergrondgegevens van de school. Kiest u voor de vragenlijst sociale veiligheid en wilt u de vragenset Vensters PO aan die lijst toevoegen, dan kunt u  dit noteren onder ‘opmerkingen’. Bij de keuze voor de leerlingpeiling kan de vragenset Vensters PO worden aangevinkt.

Betaal ik ieder jaar voor het onderzoek?
De kosten voor de vragenlijst sociale veiligheid zijn per meting € 195,- + € 0,50 per deelnemende leerling.
Voor de Leerlingtevredenheidspeiling zijn de kosten € 295,- + € 0,50 per deelnemende leerling.

Als u in ons loyalty programma (De Succesformule) zit zijn kortingen tot 25% mogelijk. Ons loyaltyprogramma is voor trouwe klanten en voor klanten die besluiten om elk jaar te gaan meten.

Kosten

Peiling Kosten
Sociale Veiligheid Leerlingen €195 + 0.50 per lijst
Sociale Veiligheid Personeel €195 + 0.50 per lijst

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Een vragenlijst Sociale Veiligheid afnemen kan via het bestelformulier:

Aanmelden