Veelgestelde Vragen

We proberen u zoveel mogelijk te ondersteunen in een efficiënte voorbereiding en uitvoering van de peilingen. Zodra u zich aanmeldt voor deelname aan een tevredenheidspeiling ontvangt u daarom tips en instructies ter voorbereiding. Toch zijn er soms nog vragen. Hieronder vindt de antwoorden op vaak gestelde vragen over onze tevredenheidspeilingen.

Privacy

Vragen over bijvoorbeeld het aanleveren van emailadressen van ouders voor een online tevredenheidspeiling? Hier vindt u onze FAQ rondom privacy.

Vragenlijst

Oudertevredenheidspeiling

Leerlingtevredenheidspeiling

Personeeltevredenheidspeiling

Doorleveren gegevens

Verzending

De rapportage

Respons

Referentiegroep

Data-retentie

 

Vragenlijst

Kunnen we de vragenlijst aanpassen? Terug naar boven

Vragen toevoegen en weglaten kan zowel bij online afname als bij afname op papier. Bij een online afname kan u zelf geheel uw eigen vragenlijst samenstellen. Bij afname op papier kunnen we in overleg bekijken wat uw mogelijkheden, en eventuele meerkosten, zullen zijn.

Is het mogelijk om opmerkingen toe te voegen? Terug naar boven

Ja, dit kan. De opmerkingen van respondenten worden ongeredigeerd opgenomen in de rapportage. Respondenten worden hier vooraf op geattendeerd.

Mag ik de vragenlijsten ook kopiëren als ik tekort kom? Terug naar boven

Nee. De ingevulde vragenlijsten worden gescand. Een scanner moet heel precies ‘weten’  waar hij moet lezen om de gegevens die er staan te verwerken en te ‘begrijpen’. Als een enquêteformulier wordt gekopieerd verschuift de bladspiegel altijd en kan de scanner niet meer zien wat waar staat en kan zo de vragen en antwoorden niet lezen. Als u onverhoopt vragenlijsten tekort komt kunt u bij Scholen met Succes bijbestellen. Die worden dan nog dezelfde dag verzonden.

Hoe kan ik ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen ondersteunen bij het invullen van de vragenlijsten? Terug naar boven

Scholen met Succes biedt vertalingen aan van de Ouderpeiling op de website. Deze zijn bedoeld om naast de Nederlandse vragenlijst te gebruiken. De antwoorden moeten dus wel op het Nederlandse enquêteformulier worden ingevuld. Er zijn vertalingen in het Turks, Arabisch, Papiamento, Engels en Spaans.

Hoe kan worden omgegaan met ouders die meerdere kinderen op school hebben? Terug naar boven

Hiervoor bieden wij de ‘meerkindoptie’ aan. Ouders vullen de algemene vragen van de vragenlijst één keer in. De leerkracht- en groepsgerelateerde vragen kunnen per kind worden ingevuld. Bij online afname wordt deze optie standaard aangeboden. Wilt u een Ouderpeiling op papier aanvragen, dan moet u de ‘meerkindoptie’ apart aanvinken bij uw bestelling. Hierbij kunt u aangeven hoeveel vragenlijsten voor broertjes/zusjes u wilt ontvangen.

Hoe weten we wanneer we de vragenlijsten ontvangen, nadat we zijn aangemeld voor deelname? Terug naar boven

Als u op de website een bestelformulier heeft ingevuld stuurt Scholen met Succes u een orderbevestiging. Daarin staat ook de exacte datum waarop de vragenlijsten naar uw school verzonden worden. Zodra u de vragenlijsten heeft ontvangen, kunt u starten met het uitzetten van de enquête. Als u de vragenlijsten terug heeft gekregen stuurt u ze naar Scholen met Succes. De periode vanaf het moment dat de lijsten bij ons binnen komen tot het moment dat we u het rapport toezenden bedraagt maximaal drie weken.

Hoe lang duurt het invullen van een vragenlijst? Terug naar boven

Onze standaardpeilingen zijn in ca. 10 minuten te beantwoorden. Bij een online peiling wordt aangegeven hoeveel vragen er nog resteren.

Oudertevredenheidspeiling

Moeten we een vragenlijst per kind of per gezin verspreiden? Terug naar boven

Bedenk of u wilt dat ouders die meerdere kinderen op de school hebben één vragenlijst per kind invullen, of dat er één lijst per gezin wordt ingevuld. Als ouders voor ieder kind een lijst moeten invullen wordt er meer beslag op ze gelegd. Wel hebben ze dan de mogelijkheid voor elke leerkracht apart antwoord te geven. De andere vragen zullen ze meerdere keren moeten aankruisen en dat kan leiden tot irritatie. Als u besluit ouders één lijst per gezin te laten invullen, geeft u dan de instructie mee dat die ouders de lijst voor het oudste kind invullen.

Leerlingtevredenheidspeiling

Welke groepen kunnen meedoen aan de leerlingpeiling? Terug naar boven

Doorgaans doen de leerlingen vanaf groep 5 mee aan de peiling. Grote scholen, waar in groepen 7 en 8 al 150 leerlingen zitten, kunnen er voor kiezen alleen deze groepen te laten deelnemen en iedere twee jaar een onderzoek te doen. Dan worden toch alle leerlingen geïnterviewd.

Waar en hoe kunnen leerlingen het best de vragenlijst invullen? Terug naar boven

Praktisch gezien is het meest handig om de leerlingen in de klas de lijsten te laten invullen en de lijsten daar weer in te nemen. Omdat leerlingen vragen beantwoorden over hun eigen leerkracht, is het prettig voor hen als de leerkracht zelf niet aanwezig is bij het invullen en niet degene is die de lijsten inneemt. Een mogelijkheid om dit te ondervangen is dat leerkrachten tijdens het invullen van de vragenlijsten van klas wisselen. Leg de leerlingen van tevoren duidelijk uit waarom de enquête wordt gehouden en dat de gegevens anoniem worden verwerkt.

Personeeltevredenheidspeiling

Is de Personeelspeiling wel anoniem nu ik van alles moet invullen over mijn leeftijd, geslacht, dienstbetrekking en de groepen waar ik les geef? Terug naar boven

De achtergrondgegevens die gevraagd worden zijn in het rapport niet in combinatie met elkaar te herleiden naar individuen. Daarmee is de anonimiteit gewaarborgd. Mocht u het alsnog vervelend vinden om informatie over uw geslacht en leeftijd te delen kunt u deze vragen overslaan.

Hoe kan worden omgegaan met het beantwoorden van vragen over de leerkracht als er meerdere leerkrachten voor de groep staan? Terug naar boven

Bij vragen met betrekking tot de leerkracht adviseren wij scholen naar ouders en/of leerlingen te communiceren dat zij deze vragen beantwoorden over de leerkracht waarvan hun kind het meeste les krijgt. Onze ervaring is dat op deze manier een betrouwbaar beeld ontstaat van de algemene tevredenheid bij ouders en leerlingen.

Doorleveren gegevens

  • Monitoringsgegevens Sociale veiligheid leerlingen

Verzending

Moet of mag de school de formulieren van de ouderpeiling uit de enveloppen halen? Terug naar boven

De vragenformulieren van de Ouderpeiling worden door de ouders bij de school ingeleverd in gesloten retourenveloppen. Dit is bedoeld om de anonimiteit van de ouders te waarborgen. Daarom mag de school de formulieren ook niet uit de enveloppen te halen. U kunt de enveloppen gesloten in de verzenddoos doen en opsturen naar Scholen met Succes.

Hoe moeten we de vragenlijsten terugsturen? Terug naar boven

Voor het terugzenden van de ingevulde vragenlijsten naar Scholen met Succes gebruikt u dezelfde doos die is gebruikt om de vragenlijsten naar u op te sturen. Scholen met Succes levert ook een pakketzegel voor de verzending en stickers met de adressen van Scholen met Succes en van uw school (voor adres van de afzender). Deze treft u aan in de doos bij de vragenlijsten. Als alle lijsten in de doos zitten kunt u deze stickers erop plakken, de doos weer dicht plakken en naar het postkantoor brengen.

NB: Als uw school meerdere locaties heeft en u heeft aangegeven de antwoorden per locatie gerapporteerd te willen hebben, let er dan op dat de lijsten altijd duidelijk aangegeven per locatie gescheiden blijven. Hetzelfde geldt als u een uitsplitsing van de resultaten wilt per (parallel)groep.

Hoe leveren we de vragenlijsten per locatie aan? Terug naar boven

Als uw school meerdere locaties heeft en u heeft aangegeven dat u de gegevens per locatie gerapporteerd wil hebben, is het van groot belang dat de vragenlijsten van de verschillende locaties gescheiden blijven. Zorg ervoor dat bij de verzending van de lijsten naar Scholen met Succes de stapels duidelijk aangegeven gescheiden blijven met de retourformulieren en bijvoorbeeld elastiekjes of enveloppen.

Hoe weet ik dat de geretourneerde vragenlijsten ontvangen zijn door SMS? Terug naar boven

U ontvangt geen ontvangstbevestiging van ons maar alle zendingen zijn te traceren doordat we gebruik maken van pakketzegels met een barcode. Bewaart u het strookje van de pakketzegel met barcode erop dan is de zending altijd terug te vinden.

De rapportage

Kunnen jullie rapporteren op groepsniveau? Terug naar boven

Eventueel kunnen de resultaten gerapporteerd worden per groep voor de ouder– en leerlingpeiling. U krijgt dan een gedetailleerd beeld van hoe leerlingen en ouders de leerkracht van hun groep beoordelen. Dit kan zeer confronterend zijn voor leerkrachten en vraagt om een goede voorbereiding en zeer zorgvuldige omgang met de uitkomsten van het onderzoek.

Hoe lang duurt het totdat we het rapport ontvangen? Terug naar boven

De tijd vanaf het moment dat uw ingevulde vragenlijsten bij ons aankomen tot het moment dat we u het rapport toezenden bedraagt maximaal drie weken.

Kunnen we de rapporten digitaal ontvangen? Terug naar boven

Ja, dat kan. Stuur een e-mail naar info@scholenmetsucces.nl met het verzoek om rapporten digitaal te ontvangen, dan sturen we u de digitale versie binnen één werkdag toe. Vermeld hierbij a.u.b. om welke school en om welke peilingen het gaat en op welk e-mailadres u de rapport(en) wenst te ontvangen.

Waarom moeten we vragen om een digitale versie van de rapportage en krijgen we die niet automatisch? Terug naar boven

Om er zeker van te zijn dat de e-mails met de aangehechte rapporten (op het juiste adres) aankomen verzoeken we in de aanbiedingsbrief van het rapport een e-mail naar ons te sturen op info@scholenmetsucces.nl met het verzoek om de digitale versie van het rapport te ontvangen.
N.B. We versturen de rapporten in pdf-formaat (te openen met het programma Acrobat Reader). Een bestand in pdf-formaat kan bekeken en geprint worden maar er kan niets in worden gewijzigd. Daarmee is pdf het beste formaat voor distributie.
Als u echter een presentatie wilt maken in bijvoorbeeld Power Point kunnen we het rapport ook in Word aanleveren.
Als u meerdere rapporten wil ontvangen (omdat u meer dan één peiling heeft afgenomen) versturen we elk rapport met een apart mailtje. Eén mail met daaraan meerdere rapportages gehecht is vaak te groot en wordt geweigerd.
Bij sommige e-mail accounts raakt de inbox vol. Aangezien een digitaal rapport veel ruimte in beslag neemt in een inbox krijgen we af en toe de verzonden e-mails met de aangehechte bestanden onafgeleverd weer terug. Controleer als u uw email niet vaak bekijkt of uw inbox niet te vol zit alvorens u de rapporten opvraagt.

Kunnen we meer schriftelijke exemplaren van het rapport krijgen? Terug naar boven

Voor € 15,- per stuk (excl. BTW) kunt u extra exemplaren van het rapport bestellen. U kunt ook een digitale versie opvragen, daar zijn geen kosten aan verbonden.

Respons

Wanneer heeft onze school een voldoende respons? Terug naar boven

Voor de statistische betrouwbaarheid van de Oudertevredenheidspeiling geldt dat wij uitgaan van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Mocht een Oudertevredenheidspeiling niet aan dit niveau voldoen, dan maken wij hier melding van in de rapportage. Om na te gaan of het onderzoek voor uw school betrouwbaar is, wordt naar de respons en de grootte van de school gekeken. Het landelijk gemiddelde responspercentage ligt zo rond de 65% voor de ouderpeiling. Bij de Leerlingpeiling en de Personeelspeiling is het gemiddelde responspercentage rond de 90%.

Wat kan ik doen om de respons te verhogen? Terug naar boven

Zorg voor een goede voorbereiding. Overleg met de MR en het team en verspreid een pakkende aankondiging. Stuur een herinneringsbrief. Ook leerkrachten kunnen ouders er aan herinneren, eventueel via de leerlingen.
Zet in de schoolhal een verzameldoos/stembus neer en hang daar een papier op met de stand van het aantal ingeleverde lijsten.
Beloof iets leuks aan team/kinderen/ouders als er een bepaald aantal lijsten terugkomt. Loof een prijs(je) uit voor de groep waar de meeste lijsten terugkomen
Hang een ‘responsthermometer’ op waarmee wordt aangegeven hoeveel vragenlijsten er al retour zijn.

Referentiegroep

Met welke referentiegroepen kunnen de resultaten van onze school worden vergeleken? Terug naar boven

Op het bestelformulier kunt u aangeven met welke referentiegroep de resultaten van uw school moeten worden vergeleken. U kunt kiezen voor een vergelijking met alle scholen in de benchmark met hetzelfde percentage 1.0 leerlingen, dezelfde denominatie of hetzelfde schoolconcept. Ook kan een referentiegroep op bestelling worden gemaakt, bijvoorbeeld “Alle Amsterdamse scholen”, hier zijn meerkosten aan verbonden. Prijs op aanvraag.

Hoe groot is de referentiegroep of benchmark eigenlijk? Terug naar boven

De referentiegroep bevat gegevens van scholen die in het huidige of in de twee voorgaande kalenderjaren hebben deelgenomen. Het aantal antwoorden van de referentiegroep kan per vraag variëren ten gevolge van non respons of nieuw toegevoegde vragen. De exacte gegevens van de totale referentiegroep vindt u aan het begin van de samenvatting en per vraag bij iedere vraag in het resultaatoverzicht.

Data-retentie

Tot hoe lang zijn de gegevens in te zien? Terug naar boven

De onderzoeksgegevens krijgen een plaats in ons archief en blijven daarmee bewaard/oproepbaar. Na afloop van de peilingen ontvangen de scholen en het bestuur een digitaal bestand (PDF en/of Word) van de rapportages, zodat deze een plaats kunnen krijgen in het eigen kwaliteitssysteem van de school/het bestuur.

De ingevulde vragenlijsten die op papier hebben gelopen, blijven tot een half jaar na ontvangst van de peiling bewaard. Daarna worden deze vernietigd.